Tłumacz

Program TV 

Dowcipy

Kalorie

Gry

Słownik
 

 Dodaj nauczyciela

Dodaj wykładowcę

Oceń nauczyciela

Oceń wykładowcę

Sprawdź opinię            

Ranking

Oceń szkołę

YouTUBE
 
      Oceń Belfra
Regulamin
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa on zasady korzystania z serwisów oceńbelfra.pl , megaszkoła.pl oraz forum na tych serwisach.
 2. Ideą serwisów oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl jest umożliwienie Użytkownikom podzielenie się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami na temat poziomu kształcenia w polskich szkołach oraz kwalifikacji zawodowych pracującej w nich kadry pedagodicznej .
 3. Serwis oceńbelfra.pl umożliwia Użytkownikom uczestniczenie w tworzeniu rankingów nauczycieli szkolnych , instruktorów , przedszkolanek , trenerów , wykładowców akademickich i innych opiekunów poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii na temat ich pracy zawodowej.
 4. Serwis megaszkoła.pl umożliwia Użytkownikom uczestniczenie w tworzeniu rankingów ośrodków edukacyjnych w Polsce, poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii na ich temat.
 5. Korzystanie z serwisów jest bezpłatne i możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w nich.
 6. Użytkownik serwisów oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl oraz forum na tych serwisach publikuje wpisy, komentarze, posty, oceny i opinie a także zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na serwisie megaszkoła.pl zdjęć innych, niż zdjęcia ocenianego ośrodka edukacyjnego (szkoły, uczelni itd.). Użytkownik umieszczając zdjęcia innych osób robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na serwisach oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl komentarzy, ocen i opinii w imieniu osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby .
 9. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów wpisów, komentarzy, ocen, postów i opinii niezgodnych z prawdą .
 10. Zabrania się na łamach niniejszych serwisów naruszania w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, przede wszystkim własności intelektualnej osób trzecich.
 11. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów informacji handlowych (reklam).
 12. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej jak również propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażające godność innych osób.
 13. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego.
 14. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników na łamach niniejszych serwisów zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym. Zabronione jest działanie mogące narazić serwisy oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl na utratę dobrego imienia oraz na brak obiektywizmu . Zabronione jest działanie mogące zakłócić lub destabilizować funkcjonalność serwisów oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl. Działania takie mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 15. Zabronione jest umieszczanie opinii odnoszących się do prywatnego i rodzinnego życia kadry pedagogicznej w tym nauczycieli, wykładowców, instruktorów, opiekunów , trenerów i innych opiekunów.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem oraz prawo do blokowania uczestnictwa w serwisach oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia opisane w niniejszym regulaminie.
 17. Ponadto usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez Użytkownika, których tematyka nie jest związana z charakterem niniejszych serwisów.
 18. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z serwisów oceńbelfra.pl i megaszkołapl. oraz forum na tych serwisach odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim treści w tym komentarze i opinie nie są objęte gwarancją co do ich wartości , przydatności czy obiektywizmu.
 19. Komentarze o kadrze pedagogicznej w tym komentarze o nauczycielach szkolnych, wykładowcach akademickich, instruktorach , trenerach i innych opiekunach mogą dotyczyć wyłącznie ich pracy zawodowej.
 20. Użytkownik wystawiając komentarz zaświadcza, iż jest on prawdziwy.
 21. Komentarze o kadrze pedagogicznej oraz o placówkach oświatowych mogą być wyłącznie wynikiem osobistych doświadczeń Użytkowników. Komentarze te nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 22. Zabronione jest korzystanie z kont należących do innych użytkowników.
 23. Użytkownik umieszczając na łamach niniejszych serwisów dane, wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na publikowanie tych elementów na łamach niniejszych serwisów.
 24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zaczynają one obowiązywać w momencie opublikowania ich na niniejszych serwisach. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 25. Umowa o świadczenie usług na niniejszych serwisach obowiązuje od momentu rejestracji, na czas nieokreślony.
 26. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 27. Umowa o świadczenie usług na niniejszych serwisach może zostać rozwiązana przez usługodawcę (jest to równoznaczne z zablokowaniem konta) w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę usługodawcy.
 28. Każda ze Stron niniejszej umowy może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 29. Koncepcja serwisów oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl, wygląd graficzny oraz ich nazwa podlegają ochronie prawnej.
 30. Każdemu Użytkownikowi, który zarejestrował się na niniejszych serwisach zapewniamy dostęp do jego danych osobowych w celu ich modyfikacji, weryfikacji lub usunięcia.
 31. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przetwarzanie z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu przez serwisy "Oceń Belfra.pl" i "MegaSzkoła.pl", a także przez podmioty współpracujące, w celu realizacji usług objętych serwisami w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 32. Do korzystania z niniejszych serwisów niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookies i język Javascript oraz rozwiązanie Ajax.
 33. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego funkcjonowania serwisów oceńbelfra.pl , megaszkoła.pl oraz forum na tych serwisach.
 34. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresową niemożność korzystania z serwisów oceńbelfra.pl i megaszkoła.pl wynikającą z dokonywanych zmian w systemie oraz ewentualnego działania osób trzecich .
 36. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz obiektywizm komentarzy i opinii umieszczonych przez Użytkowników.
 37. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisach oceńbelfra.pl , megaszkoła.pl oraz forum na tych serwisach, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej .
 38. Wszelkie nadużycia Użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną poprzez ikonę „zgłoś nadużycie”
 
© Copyright Intermedia All Rights Reserved
 
 
    Przedszkola
    Szkoły podstawowe
    Gimnazja
    Szkoły zasadnicze
    Szkoły średnie
    Szkoły policealne
    Uczelnie
    Szkoły językowe
    Szkoły nauki jazdy
    Edukacja sportowa
    Szkoły muzyczne
    Kolegia nauczycielskie
    Bursy
    CKU i CKP
    NPKUiP
    Pozostałe ośrodkizielona kawa odchudzanie

wakacje.pl
English Grammar